مرور دسته

خاطرات

زیارت سیدالکریم

ایشان مقیّد به زیارت حرم حضرت‎ عبدالعظیم علیه السلام بودند. اگر تهران بودند، هیچ‎ وقت در اوّل ماه زیارت حرم حضرت‎ عبدالعظیم علیه السلام را ترک نمی ‎کردند. همیشه ماهی یک ‎بار یا شب اوّل ماه و یا صبح اوّلین روز ماه، حتماً به زیارت می ‎رفتند

با جوان‌ها

حاج آقا جلساتشان كه تمام مى شد، مى نشستند پاى منبر و جواب سوالات را مى دادند. گاهى اوقات مى شد كه تا ساعت يك نيمه شب سوالات را جواب مى دادند. جوان ها را رها نمى كردند. نه جوان ها رها مى كردند و نه حاج آقا خسته مى شدند.راوی: آقای محفوظی