مرور دسته

خطبه منا

معرفت امام، شرط تحقق ایمان

تمام «مؤمن»هایی که در قرآن آمده، مربوط به کسانی است که امامت را قبول دارند. مؤمن کیست؟ کسی که به پیغمبر(ص) و «کُلّمَا جَاءَ بِه» هر چه او از جانب خدا آورده، ایمان آورده است. یکی از چیزهایی هم که پیغمبر(ص) آورده، امامت امام علی(ع) است؛…