مرور دسته

عزت و ذلت

بی انصافی و ذلت دشمن

زمانی که معاویه مُرد و حکومت بهدست یزید افتاد، تا زمانی که واقعۀ عاشورا رخ داد، حدود هشت ماه گذشت. یزید سی و چند سال بیشتر سنّ نداشت و جوان بود. امّا بعد از جریان عاشورا، چند سال طول نکشید که یزید مُرد. تمام حکومتش، از اوّل؛ یعنی شش ماه قبل…

نقش انصاف در جلب قلوب

در تاریخ می‌نویسند: وقتی حضرت در مسیر رفتن به کوفه، از بطن عقبه گذشت، هنگام سحر به منزلی رسید و به جوان های بنی هاشم و اصحاب، دستور دادند که آب زیادی بردارند. اصحاب تعجّب کردند که چرا ایشان می خواهد این مقدار آب ذخیره کند. وقتی که صبح شد،…

تفاوت غربت با ذلت

گاهی یک عدّه اشتباه می کنند و نمی توانند بین «غربت» و «ذلّت» فرق بگذارند. ما یک «غربت» داریم و یک «ذلّت». این ها با هم فرق دارد. بعضی وقت ها نسبت به امام حسین خلط هایی می شود و ذلّت را نعوذ بالله جایگزین غربت می کنند. در حالی که بین غربت و…