احکام چیزهایی که روزه را باطل می‌کند

احکام روزه: مسئله ۱۷۰۹

مسئله ۱۷۰۹: اگر انسان عمدا واز روی اختیار کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد روزه او باطل می‌شود، چه عالم باشد چه جاهل حتی بنابر احتیاط واجب در

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله ۱۷۱۲

مسئله ۱۷۱۲: روزه‌دار نباید جایی برود که می‌داند چیزی در گلویش میریزند یا مجبورش می‌کنند که خودش روزه خود را باطل کند، اما اگر قصد رفتن کند و نرود یا

ادامه مطلب »
Shopping Cart