احکام چیزهایی که روزه را باطل می‌کند

احکام روزه: مسئله 1709

مسئله 1709: اگر انسان عمدا واز روی اختیار کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد روزه او باطل می‌شود، چه عالم باشد چه جاهل حتی بنابر احتیاط واجب در

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1710

مسئله 1710: اگر روزه‌دار سهوا یکی از کارهایی را که روزه را باطل می‌کند انجام دهد و به خیال این که روزه‌اش باطل شده عمدا دوباره یکی از آنها را

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1712

مسئله 1712: روزه‌دار نباید جایی برود که می‌داند چیزی در گلویش میریزند یا مجبورش می‌کنند که خودش روزه خود را باطل کند، اما اگر قصد رفتن کند و نرود یا

ادامه مطلب »