اقسام زن‌های حائض

احکام طهارت: مسئله 489

مسئله 489: زنی که عادت وقتیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند حیض را به‌واسطه نشانه‌های آن تشخیص دهد، باید شماره عادت خویشان خود را حیض

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 491

مسئله 491: زنی که عادت وقتیه دارد و باید شماره عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، چنانچه خویش نداشته باشد، یا شماره عادت آنان مثل هم نباشد، باید در

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 495

مسئله 495: مضطربه، اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر

ادامه مطلب »