روزه‌های حرام و مکروه

احکام روزه: مسئله 1797

مسئله 1797: روزه مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جد شود جائز نیست بلکه اگر اسباب اذیت آنان نشود ولی او را از گرفتن روزه مستحبی جلوگیری

ادامه مطلب »