شک‌های صحیح

احکام نماز: مسئله ۱۲۰۲

مسئله ۱۲۰۲: وقتی یکی از شک‌های صحیح برای انسان پیش آید، چنان‌که گفته شد، باید فوراً فکر کند ولی اگر چیزهایی که به واسطه آنها ممکن است یقین یا گمان

ادامه مطلب »
Shopping Cart