شک‌های مبطل

احکام نماز: مسئله 1166

مسئله 1166: اگر یکی از شک‌های باطل کننده برای انسان پیش آید، نمی‌تواند نماز را به هم بزند، ولی اگر به‌قدری فکر کند که شک پابرجا شود، به هم زدن

ادامه مطلب »