شک هایی که نباید به‌آنها اعتنا کرد

احکام نماز: مسئله 1192

مسئله 1192: اگر امام جماعت در شماره رکعت‌های نماز شک کند، مثلاً شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد که چهار

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1193

مسئله 1193: اگر در شماره رکعت‌های نماز مستحبی شک کند، چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می‌کند، باید بنا را بر کمتر بگذارد، مثلاً اگر در نافله صبح شک

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1194

مسئله 1194: کم شدن رکن، بنابر احتیاط واجب، نافله را باطل می‌کند ولی زیاد شدن رکن، آن را باطل نمی‌کند، پس اگر یکی از کارهای نافله را فراموش کند و

ادامه مطلب »