مواردى که مى‌شود نماز واجب را شکست

احکام نماز: مسئله 1164

مسئله 1164: اگر پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود، یادش بیاید که اذان یا اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است برای گفتن

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1160

مسئله 1160: اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب می‌باشد، بدون شکستن نماز ممکن نباشد، باید نماز

ادامه مطلب »