چیزهایی که روزه را باطل می‌کند

احکام روزه: مسئله 1705

مسئله 1705: اگر مگس در گلوی روزه‌دار برود، چنانچه به‌قدری پایین رود که به فرو بردن آن خوردن نمی‌گویند لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است،

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1701

مسئله 1701: اماله کردن با چیز روان اگر چه از روی ناچاری وبرای معالجه باشد روزه را باطل می‌کند، ولی استعمال شیاف‌هایی که برای معالجه است اشکال ندارد، و احتیاط

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1702

مسئله 1702: هر گاه روزه‌دار عمدا قی کند – اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد- روزه‌اش باطل می‌شود ولی اگر سهوا یا بی‌اختیار قی کند اشکال

ادامه مطلب »