چیزهایی که وضو را باطل می‌کند

احکام طهارت: مسئله 323

مسئله 323: هفت چیز وضو را باطل می‌کند: اول بول. دوم غائط. سوم باد معده و روده که از مخرج غائط خارج می‌شود. چهارم خوابی که به‌واسطه آن چشم نبیند

ادامه مطلب »