4- کثیر الشک (کسی که زیاد شک می‌کند)

احکام نماز: مسئله 1186

مسئله 1186: کسی که در یک چیز نماز زیاد شک می‌کند، چنانچه در چیزهای دیگر نماز شک کند، باید به دستور آن عمل نماید، مثلاً کسی که زیاد شک می‌کند

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1188

مسئله 1188: کسی که وقتی در جای مخصوصی نماز می‌خواند زیاد شک می‌کند، اگر در غیر آن‌جا نماز بخواند وشکی برای او پیش آید، به دستور شک عمل نماید.

ادامه مطلب »