5- جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به‌دست می‌آید

احکام خمس: مسئله ۱۹۰۴

مسئله ۱۹۰۴: اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله ۱۸۹۸

مسئله ۱۸۹۸: خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می‌گیرد در صورتی واجب است که برای کسب بگیرد و به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله ۱۹۰۱

مسئله ۱۹۰۱: اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد. چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید، باید خمس آن را بدهد.

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله ۱۸۹۶

مسئله ۱۸۹۶: اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لوءلوء و مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می‌آید بیرون آورند، روییدنی باشد، یا

ادامه مطلب »
Shopping Cart