...إِنَّ حَدِيثَنٰا یُحْیِی الْقُلُوبَ...

الْكَذِبُ مَهَانَةٌ وَ خِيَانَةٌ

زشتی دروغ این گونه است که هم خواری می آورد و نشان دهندۀ پستی انسان است و هم نشان دهندۀ این است که شخص خیانت کار است

سند حدیث: غرر الحكم و درر الكلم، ص 42