احکام آبها

احکام طهارت: مسئله 54

مسئله 54: آب قلیلی که برای پاک کردن شی‌ء نجس شده استعمال می‌شود و آن را غساله می‌نامند، به احتیاط واجب باید ازآن اجتناب کرد، و اگر در آب کُر

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 48

مسئله 48: اگر ذره‌ای نجاست به آب مضاف برسد نجس می‌شود، ولی چنانچه از بالا با فشار روی چیز نجس بریزد، مقداری که به چیز نجس رسیده نجس و مقداری

ادامه مطلب »
سبد خرید