احکام تقلید

احکام تقلید: مسئله ۱۲

مسئله ۱۲: اگر برای انسان مسأله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌داند، می‌تواند صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به‌دست آورد. یا اگر احتیاط ممکن است به احتیاط

ادامه مطلب »

احکام تقلید: مسئله ۱

مسئله ۱: مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشد، و در احکام غیر ضروری دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به‌دست آورد، یا

ادامه مطلب »

احکام تقلید: مسئله ۲

مسئله ۲: تقلید در احکام عمل کردن به دستور مجتهد است، واز مجتهدی که باید به دستور او عمل کرد، باید مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال زاده، زنده

ادامه مطلب »

احکام تقلید: مسئله ۳

مسئله ۳: مجتهدی که باید از او تقلید کرد از دو راه شناسایی می‌شود: اول: این‌که خود انسان اطمینان پیدا کند به اجتهاد و اعلمیت او، و این در صورتی

ادامه مطلب »

احکام تقلید: مسئله ۵

مسئله ۵: به‌دست آوردن فتوی یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد؛ اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند، سوم شنیدن

ادامه مطلب »

احکام تقلید: مسئله ۶

مسئله ۶: تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است و یا آن‌که دو نفر مسأله‌دان عادل گواهی به عوض شدن فتوا نداده باشند، می‌تواند به آنچه در

ادامه مطلب »

احکام تقلید: مسئله ۷

مسئله ۷: اگر مجتهد اعلم در مسأله‌ای فتوی دهد مقلد آن مجتهد یعنی کسی که از او تقلید می‌کند نمی‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند، ولی

ادامه مطلب »

احکام تقلید: مسئله ۸

مسئله ۸: اگر مجتهد اعلم بعد از آن‌که در مسأله‌ای فتوی داده احتیاط کند، – مثلاً بفرماید ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌شود، اگر

ادامه مطلب »

احکام تقلید: مسئله ۹

مسئله ۹: تقلید از مجتهد میّت ابتداءً جایز نیست، ولی بقای بر تقلید مجتهدی که اعلم از مجتهد زنده بوده، بنا بر اقوی لازم است و فرقی نیست بین مسائلی

ادامه مطلب »
Shopping Cart