احکام تَخلّی

احکام طهارت: مسئله 72

مسئله 72: استبرا عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می‌دهند، وآن دارای اقسامی است، وبهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول اگر

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 76

مسئله 76: اگر انسان بعد از بول استبرا کند و وضو بگیرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتی ببیند که بداند بول است یا منی، واجب است احتیاطا غسل کند، وضو

ادامه مطلب »
سبد خرید