احکام تَخلّی

احکام طهارت: مسئله 79

مسئله 79: نشستن روبه‌روی خورشید و ماه در موقع تخلی مکروه است، ولی اگر عورت خود را به وسیله‌ای بپوشاند مکروه نیست. و نیز در موقع تخلی، نشستن روبه‌روی باد

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 61

مسئله 61: در موقع تطهیر مخرج بول و غائط رو به قبله و پشت به قبله بودن اشکالی ندارد. ولی اگر در موقع استبراء، بول از مخرج بیرون‌آید، احتیاطا رو

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 72

مسئله 72: استبرا عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می‌دهند، وآن دارای اقسامی است، وبهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول اگر

ادامه مطلب »