احکام تَخلّی

احکام طهارت: مسئله 79

مسئله 79: نشستن روبه‌روی خورشید و ماه در موقع تخلی مکروه است، ولی اگر عورت خود را به وسیله‌ای بپوشاند مکروه نیست. و نیز در موقع تخلی، نشستن روبه‌روی باد

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 64

مسئله 64: در چهار جا تخلی حرام است: اول در کوچه‌های بن بست در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند. دوم در ملک کسی که اجازه تخلی نداده است. سوم

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 66

مسئله 66: مخرج بول با غیر آب پاک نمی‌شود، اگر بعد از بر طرف شدن بول یک مرتبه بشویند کافی است، ولی کسانی که بولشان از غیر مجرای طبیعی می‌آید،

ادامه مطلب »
سبد خرید