احکام تیمم

احکام طهارت: مسئله 722

مسئله 722: کسی که نمی‌تواند غسل کند، اگر بخواهد عملی را که برای آن غسل واجب است انجام دهد، باید بدل از غسل تیمم نماید، واگر نتواند وضو بگیرد وبخواهد

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 723

مسئله 723: اگر بدل از غسل جنابت تیمم کند، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد، ولی اگر بدل از غسل‌های دیگر تیمم کند، باید وضو بگیرد، واگر نتواند وضو بگیرد،

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 715

مسئله 715: کسی که وظیفه‌اش تیمم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقی می‌ماند، در وسعت وقت می‌تواند با تیمم نماز بخواند، و هم چنین است اگر امید

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 716

مسئله 716: کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند، می‌تواند نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند، در صورتی که علم نداشته باشد که به‌زودی عذر او بر طرف

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 717

مسئله 717: کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند، جایز است نمازهای مستحبی را که مثل نافله‌های شبانه روز وقت معین دارد با تیمم بخواند، حتی در اول وقت

ادامه مطلب »
سبد خرید