احکام تیمم

احکام طهارت: مسئله 722

مسئله 722: کسی که نمی‌تواند غسل کند، اگر بخواهد عملی را که برای آن غسل واجب است انجام دهد، باید بدل از غسل تیمم نماید، واگر نتواند وضو بگیرد وبخواهد

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 723

مسئله 723: اگر بدل از غسل جنابت تیمم کند، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد، ولی اگر بدل از غسل‌های دیگر تیمم کند، باید وضو بگیرد، واگر نتواند وضو بگیرد،

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 714

مسئله 714: کسی که وظیفه‌اش تیمم است، بنابر احتیاط واجب نباید پیش از وقت نماز برای نماز تیمم کند، ولی اگر برای کار واجب دیگر یا مستحبی تیمم کند و

ادامه مطلب »