احکام تیمم

احکام طهارت: مسئله ۷۲۲

مسئله ۷۲۲: کسی که نمی‌تواند غسل کند، اگر بخواهد عملی را که برای آن غسل واجب است انجام دهد، باید بدل از غسل تیمم نماید، واگر نتواند وضو بگیرد وبخواهد

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله ۷۲۳

مسئله ۷۲۳: اگر بدل از غسل جنابت تیمم کند، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد، ولی اگر بدل از غسل‌های دیگر تیمم کند، باید وضو بگیرد، واگر نتواند وضو بگیرد،

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله ۷۱۷

مسئله ۷۱۷: کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند، جایز است نمازهای مستحبی را که مثل نافله‌های شبانه روز وقت معین دارد با تیمم بخواند، حتی در اول وقت

ادامه مطلب »
سبد خرید