احکام جعاله

احکام جعاله: مسئله 2337

مسئله 2337: عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا

ادامه مطلب »

احکام جعاله: مسئله 2338

مسئله 2338: اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فائده ندارد عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه کند، و

ادامه مطلب »

احکام جعاله: مسئله 2329

مسئله 2329: جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان

ادامه مطلب »

احکام جعاله: مسئله 2331

مسئله 2331: کاری را که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد، و نیز باید بی‌فایده نباشد که غرض عقلایی به آن تعلق نگرفته باشد، پس اگر بگوید

ادامه مطلب »
سبد خرید