احکام جماعت

احکام نماز: مسئله ۱۴۷۹

مسئله ۱۴۷۹: اگر امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباها قنوت بخواند، یا در رکعتی که تشهد ندارد اشتباها مشغول خواندن تشهد شود، مأموم نباید قنوت و تشهد را بخواند

ادامه مطلب »
سبد خرید