احکام جماعت

احکام نماز: مسئله 1473

مسئله 1473: کسی که اشتباها پیش از امام سر از سجده برداشته هر گاه به سجده برگردد، و هنوز به سجده نرسیده امام سر بردارد، نمازش صحیح است ولی اگر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1464

مسئله 1464: اگر مأموم سهوا حمد و سوره بخواند، یا خیال کند صدایی را که می‌شنود صدای امام نیست و حمد و سوره بخواند وبعد بفهمد صدای امام بوده، نمازش

ادامه مطلب »