احکام جنابت

احکام غسل استفتاء 216

بعد از نزدیکی با شوهرم و بعد از غسل کردن، تا دو روز مایعات از من ترشّح می‌کند؛ آیا بعد از غسل و بدون اعتنا به این مایع ترشّح‌شده می‌توانم

ادامه مطلب »