احکام دفن

احکام طهارت: مسئله 626

مسئله 626: اگر بچه در رحم مادر بمیرد و ماندنش در رحم برای مادر خطر داشته باشد، باید به آسان‌ترین راه‌او را بیرون آورند، و چنانچه ناچار شوند که او

ادامه مطلب »