احکام رهن

احکام رهن: مسئله 2417

مسئله 2417: طلب‌کار و بدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد

ادامه مطلب »

احکام رهن: مسئله 2419

مسئله 2419: اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلب‌کار مطالبه کند و او ندهد، طلب‌کار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و

ادامه مطلب »

احکام رهن: مسئله 2420

مسئله 2420: اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است و مطابق شأن او است چیز دیگری نداشته باشد.

ادامه مطلب »

احکام رهن: مسئله 2412

مسئله 2412: در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به‌قصد گرو، به طلب‌کار بدهد وطلب‌کار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

ادامه مطلب »

احکام رهن: مسئله 2414

مسئله 2414: انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال

ادامه مطلب »