احکام رهن

احکام رهن: مسئله ۲۴۱۷

مسئله ۲۴۱۷: طلب‌کار و بدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد

ادامه مطلب »

احکام رهن: مسئله ۲۴۱۹

مسئله ۲۴۱۹: اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلب‌کار مطالبه کند و او ندهد، طلب‌کار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و

ادامه مطلب »

احکام رهن: مسئله ۲۴۲۰

مسئله ۲۴۲۰: اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است و مطابق شأن او است چیز دیگری نداشته باشد.

ادامه مطلب »

احکام رهن: مسئله ۲۴۱۲

مسئله ۲۴۱۲: در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به‌قصد گرو، به طلب‌کار بدهد وطلب‌کار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

ادامه مطلب »
Shopping Cart