احکام روزه

احکام روزه: مسئله 1804

مسئله 1804: روزه تمام روزهای سال، غیر از روزه‌های حرام ومکروه که گفته شد مستحب است. و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است:

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1805

مسئله 1805: برای شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه نیستند از کاری که روزه را باطل می‌کند خودداری نمایند: اوّل- مسافری که در سفر کاری که

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1806

مسئله 1806: مستحب است روزه‌دار نماز مغرب وعشا را پیش‌از افطار کردن بخواند. ولی اگر کسی منتظر او است یا میل زیادی به غذا دارد که نمی‌تواند با حضور قلب

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1782

مسئله 1782: کسی که به‌واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضای روزه‌هایی را که نگرفته به جا آورد.

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1783

مسئله 1783: اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می‌شود و نمی‌تواند تشنگی را تحمل کند، یا برای او مشقت دارد، روزه بر او واجب نیست. ولی در صورت دوم

ادامه مطلب »