احکام روزه

احکام روزه: مسئله ۱۸۰۶

مسئله ۱۸۰۶: مستحب است روزه‌دار نماز مغرب وعشا را پیش‌از افطار کردن بخواند. ولی اگر کسی منتظر او است یا میل زیادی به غذا دارد که نمی‌تواند با حضور قلب

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله ۱۷۸۲

مسئله ۱۷۸۲: کسی که به‌واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضای روزه‌هایی را که نگرفته به جا آورد.

ادامه مطلب »