احکام روزه قضا

احکام روزه: مسئله 1769

مسئله 1769: اگر پدر غیر از روزه رمضان، روزه واجب دیگری را مانند روزه نذر نگرفته باشد باید پسر بزرگتر قضا نماید، و هم چنین برای مادر بنا بر احتیاط.

ادامه مطلب »
سبد خرید