احکام روزه قضا

احکام روزه: مسئله 1769

مسئله 1769: اگر پدر غیر از روزه رمضان، روزه واجب دیگری را مانند روزه نذر نگرفته باشد باید پسر بزرگتر قضا نماید، و هم چنین برای مادر بنا بر احتیاط.

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1751

مسئله 1751: اگر کافر مسلمان شود، واجب نیست روزه‌های وقتی را که کافر بوده قضا نماید. ولی اگر مسلمانی کافر شود ودوباره مسلمان گردد روزه‌های وقتی را که کافر بوده

ادامه مطلب »
سبد خرید