احکام غصب

احکام غصب: مسئله 2674

مسئله 2674: اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرط‌های معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله

ادامه مطلب »

احکام غصب: مسئله 2675

مسئله 2675: هر گاه مال را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگه‌دارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی‌که آن مال تلف شود، باید عوض

ادامه مطلب »

احکام غصب: مسئله 2657

مسئله 2657: اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حق آنان را غصب نموده، و همچنین است

ادامه مطلب »

احکام غصب: مسئله 2659

مسئله 2659: مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند، اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلب‌کار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن

ادامه مطلب »

احکام غصب: مسئله 2670

مسئله 2670: اگر چیزی را که غصب‌کرده از بین برود، در صورتی‌که مثل گاو و گوسفند باشد که قیمت اجزاء آن با هم فرق دارد مثلاً گوشت آن یک قیمت

ادامه مطلب »