احکام غصب

احکام غصب: مسئله 2675

مسئله 2675: هر گاه مال را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگه‌دارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی‌که آن مال تلف شود، باید عوض

ادامه مطلب »

احکام غصب: مسئله 2674

مسئله 2674: اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرط‌های معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله

ادامه مطلب »

احکام غصب: مسئله 2659

مسئله 2659: مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند، اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلب‌کار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن

ادامه مطلب »

احکام غصب: مسئله 2661

مسئله 2661: اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید مثلاً از گوسفندی که غصب کرده، بره‌ای پیدا شود، متعلق صاحب مال است و نیز کسی که مثلاً

ادامه مطلب »

احکام غصب: مسئله 2663

مسئله 2663: هر گاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگر چه هر یک به تنهایی می‌توانسته‌اند آن را غصب نمایند، هر کدام آنان به همان اندازه که

ادامه مطلب »

احکام غصب: مسئله 2664

مسئله 2664: اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است اگر

ادامه مطلب »

احکام غصب: مسئله 2666

مسئله 2666: اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود مثلاً طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال

ادامه مطلب »
سبد خرید