احکام قبله

احکام نماز: مسئله 778

مسئله 778: کسی که باید نشسته نماز بخواند، اگر نمی‌تواند به‌طور معمول بنشیند و در موقع نشستن، کف پاها را به زمین می‌گذارد، باید در موقع نماز صورت و سینه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 779

مسئله 779: کسی که نمی‌تواند نشسته نماز بخواند، باید در حال نماز به پهلوی راست طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد، و اگر ممکن نیست باید

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 782

مسئله 782: کسی که می‌خواهد نماز بخواند، باید برای پیدا کردن قبله کوشش نماید، تا یقین کند که قبله کدام طرف است، و می‌تواند به گفته دو شاهد عادل که

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 783

مسئله 783: کسی که گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قویتری پیدا کند نمی‌تواند بگمان خود عمل نماید، مثلاً اگر میهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پیدا

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 784

مسئله 784: اگر برای پیدا کردن قبله وسیله‌ای ندارد، یا با این که کوشش کرده، گمانش به طرفی نمی‌رود، چنانچه وقت نماز وسعت دارد باید چهار نماز به چهار طرف

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 787

مسئله 787: کسی که یقین به قبله ندارد، اگر بخواهد غیر از نماز کاری کند که باید رو به قبله انجام داد، مثلاً بخواهد سر حیوانی را ببرد، باید به

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 776

مسئله 776: خانه کعبه که در مکه معظمه می‌باشد قبله است، و باید روبه‌روی آن نماز خواند، ولی کسی که دور است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله‌نماز

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 777

مسئله 777: کسی که نماز واجب را ایستاده می‌خواند، باید طوری بایستد که بگویند رو به قبله ایستاده و لازم نیست زانوهای او و نوک پای او هم رو به

ادامه مطلب »