احکام قبله

احکام نماز: مسئله ۷۷۸

مسئله ۷۷۸: کسی که باید نشسته نماز بخواند، اگر نمی‌تواند به‌طور معمول بنشیند و در موقع نشستن، کف پاها را به زمین می‌گذارد، باید در موقع نماز صورت و سینه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۷۸۲

مسئله ۷۸۲: کسی که می‌خواهد نماز بخواند، باید برای پیدا کردن قبله کوشش نماید، تا یقین کند که قبله کدام طرف است، و می‌تواند به گفته دو شاهد عادل که

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۷۸۳

مسئله ۷۸۳: کسی که گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قویتری پیدا کند نمی‌تواند بگمان خود عمل نماید، مثلاً اگر میهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پیدا

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۷۸۴

مسئله ۷۸۴: اگر برای پیدا کردن قبله وسیله‌ای ندارد، یا با این که کوشش کرده، گمانش به طرفی نمی‌رود، چنانچه وقت نماز وسعت دارد باید چهار نماز به چهار طرف

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۷۷۶

مسئله ۷۷۶: خانه کعبه که در مکه معظمه می‌باشد قبله است، و باید روبه‌روی آن نماز خواند، ولی کسی که دور است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله‌نماز

ادامه مطلب »
Shopping Cart