احکام مزارعه

احکام مزارعه: مسئله ۲۳۴۴

مسئله ۲۳۴۴: اگر مالک وزارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار

ادامه مطلب »

احکام مزارعه: مسئله ۲۳۴۵

مسئله ۲۳۴۵: اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد مزارعه‌به هم‌نمی‌خورد وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد وشرط کرده باشند که خود زارع زراعت

ادامه مطلب »
سبد خرید