احکام نجاسات

احکام طهارت: مسئله 145

مسئله 145: اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، باید به مهمان‌ها بگوید، اما اگر یکی از مهمان‌ها بفهمد، لازم نیست به دیگران خبر دهد، ولی

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 141

مسئله 141: خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است و نیز خورانیدن عین نجس به اطفال در صورتی که ضرر داشته باشد حرام می‌باشد، بلکه اگر ضرر هم نداشته باشد

ادامه مطلب »
سبد خرید