احکام نجاسات

احکام طهارت استفتاء 191

لثۀ من خون‌ریزی دارد به گونه‌ای که با مسواک‌زدن یا خلال‌کردن مدت‌ها خون‌ریزی می‌کند و در همین حال پزشکان مؤکداً امر به مسواک و خلال می‌نماید. حال تکلیف من در

ادامه مطلب »

احکام طهارت استفتاء 192

فرش خانه نجس است و بچۀ کوچک سینه‌خیز روی فرش‌ها حرکت می‌کند و دهانش به فرش‌ها مالیده می‌شود. آیا دست و دهان او در صورت مرطوب بودن نجس محسوب می‌شود

ادامه مطلب »
سبد خرید