احکام نماز جمعه

احکام نماز: مسئله 1541

مسئله 1541: اگر در جایی نماز جمعه برگزار شد نباید در فاصله‌ای کمتر از یک فرسخ شرعی نماز جمعه دیگری منعقد شود. پس اگر با فاصله یک فرسخ شرعی دو

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1531

مسئله 1531: کسی که نماز جمعه را به امامی اقتدا کرده می‌تواند نماز عصر را نیز به همان امام اقتدا کند، ولی اگر بخواهد احتیاطا نماز ظهر را هم بخواند

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1532

مسئله 1532: اگر امام و مأموم بخواهند پس از نماز جمعه نماز ظهر را احتیاطا به جا آورند می‌توانند آن را به جماعت برگزار کنند ولی مأمومی که در نماز

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1535

مسئله 1535: اگر مأمومین پس از اتمام خطبه‌ها و شروع نماز امام، از اقتدا به او خود داری کنند و امام را تتنها بگذارد نماز جمعه منعقد نشده و باطل

ادامه مطلب »