احکام نماز

احکام نماز: مسئله 1605

مسئله 1605: اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، باید از مال او برای نمازهایی که اجیر بوده دیگری را اجیر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1602

مسئله 1602: اگر میت ترتیب نمازهایی را که قضا شده می‌دانسته و انسان بخواهد برای آن نمازها اجیر بگیرد بهتر است برای هر کدام آنها وقتی را معین نماید مثلاً

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1604

مسئله 1604: کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده‌اند، اگر پیش از تمام کردن نماز بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه شرط کرده باشند که تمام

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1597

مسئله 1597: کسی را که عذری دارد ومثلاً نشسته نماز می‌خواند نمی‌شود برای نمازهای میت اجیر کرد، بلکه بنابر احتیاط واجب باید کسی را هم که با تیمم یا جبیره

ادامه مطلب »