احکام وضوى جبیره

احکام طهارت: مسئله 341

مسئله 341: کسى که بايد با وضو يا غسل جبيره‌اى نماز بخواند، چنانچه بداند که تا آخر وقت عذر او بر طرف نمى‌شود، مى‌تواند در اول وقت نماز بخواند، ولى

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 335

مسئله 335: اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را گرفته وبرداشتن آن ممکن نيست، بايد به دستور جبيره عمل کند، وبنابر احتياط واجب تيمم هم بنمايد، واگر برداشتن جبيره

ادامه مطلب »