احکام وضوى جبیره

احکام طهارت: مسئله 341

مسئله 341: کسى که باید با وضو یا غسل جبیره‌اى نماز بخواند، چنانچه بداند که تا آخر وقت عذر او بر طرف نمى‌شود، مى‌تواند در اول وقت نماز بخواند، ولى

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 335

مسئله 335: اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته وبرداشتن آن ممکن نیست، باید به دستور جبیره عمل کند، وبنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید، واگر برداشتن جبیره

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 338

مسئله 338: اگر در جاى وضو یا غسل چیزى چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست، یا به‌قدرى مشقت دارد که نمى‌شود تحمل کرد، باید به‌دستور جبیره عمل کند.

ادامه مطلب »
سبد خرید