احکام وضوى جبیره

احکام طهارت: مسئله 341

مسئله 341: کسى که باید با وضو یا غسل جبیره‌اى نماز بخواند، چنانچه بداند که تا آخر وقت عذر او بر طرف نمى‌شود، مى‌تواند در اول وقت نماز بخواند، ولى

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 330

مسئله 330: اگر جبیره تمام صورت یا تمام یکى از دست‌ها یا تمام هر دو دست را گرفته باشد، باید وضوى جبیره‌اى بگیرد و بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید.

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 331

مسئله 331: اگر جبیره تمام اعضاء وضو را گرفته باشد باید تیمم بنماید، و اگر بیشتر اعضاء وضو را گرفته باشد باید تیمم کند و احتیاطا وضوى جبیره بگیرد.

ادامه مطلب »
سبد خرید