احکام وضوى جبیره

احکام طهارت: مسئله ۳۳۵

مسئله ۳۳۵: اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته وبرداشتن آن ممکن نیست، باید به دستور جبیره عمل کند، وبنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید، واگر برداشتن جبیره

ادامه مطلب »
سبد خرید