احکام وقف

احکام وقف استفتاء 503

زمینی است که برای آش امام حسین(علیه السلام) در روز عید فطر وقف شده است. چهل سال است که درآمد زمین به مصرف نذر واقف نرسیده است؛ به علّت اینکه

ادامه مطلب »

احکام وقف استفتاء 504

در زمین زراعی مُشاع که سهم مشخصی از آن وقف است، چنانچه چاه اّب حفر شود آیا تابع زمین خواهد بود؟ قنات موقوفه مذکور که از خارج اراضی وقفی جاری

ادامه مطلب »