اذان و اقامه

احکام نماز: مسئله ۹۳۹

مسئله ۹۳۹: مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان آهسته‌تر بگوید و جمله‌های آن را به هم نچسباند، ولی به اندازه‌ای که

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۲۱

مسئله ۹۲۱: اگر در اذان واقامه صدا را در گلو بیندازد چنانچه غنا شود، یعنی به‌طور آوازه‌خوانی که در مجالس لهو و بازیگری معمول است اذان و اقامه را بگوید،

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۲۴

مسئله ۹۲۴: اگر برای خواندن نماز جماعت به مسجد رود و ببیند جماعت تمام شده تا وقتی که صف‌ها به‌هم نخورده و جمعیت متفرق نشده، نمی‌تواند برای نماز خود اذان

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۲۵

مسئله ۹۲۵: در جایی که عده‌ای مشغول نماز جماعتند، یا نماز آنان تازه تمام شده و صف‌ها به‌هم نخورده است، اگر انسان بخواند فرادی یا با جماعت دیگری که برپا

ادامه مطلب »
Shopping Cart