ارث دسته دوم

احکام ارث: مسئله 2858

مسئله 2858: اگر میت برادر و خواهر پدری و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند

ادامه مطلب »

احکام ارث: مسئله 2859

مسئله 2859: اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر وخواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد ومال را سه

ادامه مطلب »

احکام ارث: مسئله 2861

مسئله 2861: اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت آن را برادر وخواهر مادری به‌طور

ادامه مطلب »

احکام ارث: مسئله 2863

مسئله 2863: اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به‌طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و از

ادامه مطلب »