استحاضه

احکام طهارت: مسئله 423

مسئله 423: اگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود، باید براى نماز اول عمل کثیره و براى نمازهاى بعد عمل متوسطه را به جا آورد. مثلاً اگر پیش از نماز ظهر

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 425

مسئله 425: اگر استحاضه کثیره قلیله شود، باید براى نماز اول عمل کثیره وبراى نمازهاى بعد عمل قلیله را انجام دهد، و نیز اگر استحاضه متوسطه قلیله شود، باید براى

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 427

مسئله 427: مستحاضه قلیله اگر بخواهد غیر از نماز کارى انجام دهد که شرط آن وضو داشتن است، مثلاً بخواهد جایى از بدن خود را به خط قرآن برساند، باید

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 428

مسئله 428: رفتن در مسجد مکه و مدینه و توقف در سایر مساجد وخواندن سوره‏اى که سجده واجب دارد، براى زن مستحاضه در صورتى‏که عمل به وظیفه غسل‏هاى واجب خود

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 433

مسئله 433: اگر زن بداند خونى که از او خارج مى‏شود خون زخم نیست و شرعاً حکم حیض و نفاس را ندارد، بنابر احتیاط واجب، باید به‏دستور استحاضه عمل کند؛

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 420

مسئله 420: اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز، متوسطه یا کثیره شود، باید کارهاى متوسطه یا کثیره را که گفته شد انجام دهد. و اگر استحاضه متوسطه کثیره شود،

ادامه مطلب »
سبد خرید