استحاضه

احکام طهارت: مسئله 433

مسئله 433: اگر زن بداند خونى که از او خارج مى‏شود خون زخم نیست و شرعاً حکم حیض و نفاس را ندارد، بنابر احتیاط واجب، باید به‏دستور استحاضه عمل کند؛

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 420

مسئله 420: اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز، متوسطه یا کثیره شود، باید کارهاى متوسطه یا کثیره را که گفته شد انجام دهد. و اگر استحاضه متوسطه کثیره شود،

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 421

مسئله 421: اگر در بین نماز، استحاضه متوسطه زن کثیره شود، باید نماز را بشکند و براى استحاضه کثیره غسل کند ووضو بگیرد و کارهاى دیگر آن‏را انجام دهد وهمان

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 423

مسئله 423: اگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود، باید براى نماز اول عمل کثیره و براى نمازهاى بعد عمل متوسطه را به جا آورد. مثلاً اگر پیش از نماز ظهر

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 425

مسئله 425: اگر استحاضه کثیره قلیله شود، باید براى نماز اول عمل کثیره وبراى نمازهاى بعد عمل قلیله را انجام دهد، و نیز اگر استحاضه متوسطه قلیله شود، باید براى

ادامه مطلب »
سبد خرید