اموری که بر معتکف حرام است

اعتکاف: مسئله 1822

مسئله 1822: هر چیزی که روزه را باطل می‌کندف اعتکاف را هم باطل می‌کند چون شرط صحت آن روزه است پس باطل شدن روزه، سبب باطل شدن اعتکاف می‌شود.

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله 1825

مسئله 1825: بقیه محرمات اعتکاف در صورت ارتکاب آنها عمداً باشد یا سهواً و هم چنین لمس و بوسیدن از روی شهوت اگر سهواً انجام شود، احتیاط واجب آن است

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله 1826

مسئله 1826: اگر اعتکاف واجب را بواسطه جماع کردن، باطل کند، هر چند در شب باشد باید کفاره بدهد و هم چنین است در مورد اعتکاف مستحب، بنابر احتیاط واجب

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله 1827

مسئله 1827: اگر اعتکاف او در ماه رمضان بود و با جماع در روز، آن را باطل کرد، دو کفاره باید بدهد و اگر اعتکاف او به عنوان روزه قضا

ادامه مطلب »
سبد خرید