اول از موارد تیمم

احکام طهارت: مسئله 660

مسئله 660: اگر بعد از داخل شدن وقت نماز، وضو داشته باشد و بداند که اگر وضوی خود را باطل کند نمی‌تواند وضو بگیرد، چنانچه بتواند بدون ضرر و مشقت

ادامه مطلب »