تیمم

احکام طهارت: مسئله 714

مسئله 714: کسی که وظیفه‌اش تیمم است، بنابر احتیاط واجب نباید پیش از وقت نماز برای نماز تیمم کند، ولی اگر برای کار واجب دیگر یا مستحبی تیمم کند و

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 715

مسئله 715: کسی که وظیفه‌اش تیمم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقی می‌ماند، در وسعت وقت می‌تواند با تیمم نماز بخواند، و هم چنین است اگر امید

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 716

مسئله 716: کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند، می‌تواند نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند، در صورتی که علم نداشته باشد که به‌زودی عذر او بر طرف

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 717

مسئله 717: کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند، جایز است نمازهای مستحبی را که مثل نافله‌های شبانه روز وقت معین دارد با تیمم بخواند، حتی در اول وقت

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 707

مسئله 707: انسان باید برای تیمم انگشتر را از دست بیرون آورد و اگر در پیشانی یا پشت دست‌ها یا در کف دست‌ها مانعی باشد، مثلاً چیزی به آنها چسبیده

ادامه مطلب »