رکوع

احکام نماز: مسئله 1035

مسئله 1035: اگر به‌واسطه مرض و مانند آن در رکوع آرام نگیرد نماز صحیح است؛ ولی باید پیش از آن که از حال رکوع خارج شود، ذکر واجب یعنی: «سُبْحَانَ

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1036

مسئله 1036: هر گاه نتواند به اندازه رکوع خم شود، باید به چیزی تکیه دهد و رکوع کند واگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به‌طور معمول رکوع کند باید

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1037

مسئله 1037: کسی که می‌تواند ایستاده نماز بخواند، اگر در حال ایستاده یا نشسته نتواند رکوع کند، باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره کند و اگر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1038

مسئله 1038: کسی که نمی‌تواند ایستاده یا نشسته رکوع کند وبرای رکوع فقط می‌تواند در حالی که نشسته است کمی خم شود یا در حالی که ایستاده است با سر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1025

مسئله 1025: خم شدن باید به قصد رکوع باشد، پس اگر به قصد کار دیگر مثلاً برای کشتن جانور خم شود، نمی‌تواند آن را رکوع حساب کند بلکه باید بایستد

ادامه مطلب »
سبد خرید