سوم از موارد تیمم

احکام طهارت: مسئله 672

مسئله 672: اگر به‌واسطه یقین یا ترس ضرر تیمم کند وپیش از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد، تیمم‌او باطل است. اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است.

ادامه مطلب »
سبد خرید