شرایط امام جماعت

احکام نماز: مسئله 1455

مسئله 1455: کسی که ایستاده نماز می‌خواند، نمی‌تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند اقتدا کند. کسی که نشسته نماز می‌خواند، نمی‌تواند به کسی که خوابیده نماز می‌خواند

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1456

مسئله 1456: کسی که نشسته نماز می‌خواند، می‌تواند می‌تواند به کسی که نشسته نماز می‌خواند اقتدا کند ولی بنا بر احتیاط واجب کسی که خوابیده است، نباید به کسی که

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1457

مسئله 1457: اگر امام جماعت به واسطه عذری با تیمم یا با وضوی جبیره‌ای نماز بخواند، می‌شود به او اقتدا کرد، ولی اگر به واسطه عذری با لباس نجس نماز

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1458

مسئله 1458: اگر امام مرضی دارد که نمی‌تواند از بیرون آوردن بول و غائط خودداری کند، بنابر احتیاط واجب، نمی‌شود به او اقتدا کرد و نیز زنی که مستحاضه نیست،

ادامه مطلب »
سبد خرید