شرایط امام جماعت

احکام نماز: مسئله ۱۴۵۸

مسئله ۱۴۵۸: اگر امام مرضی دارد که نمی‌تواند از بیرون آوردن بول و غائط خودداری کند، بنابر احتیاط واجب، نمی‌شود به او اقتدا کرد و نیز زنی که مستحاضه نیست،

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۴۵۵

مسئله ۱۴۵۵: کسی که ایستاده نماز می‌خواند، نمی‌تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند اقتدا کند. کسی که نشسته نماز می‌خواند، نمی‌تواند به کسی که خوابیده نماز می‌خواند

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۴۵۶

مسئله ۱۴۵۶: کسی که نشسته نماز می‌خواند، می‌تواند می‌تواند به کسی که نشسته نماز می‌خواند اقتدا کند ولی بنا بر احتیاط واجب کسی که خوابیده است، نباید به کسی که

ادامه مطلب »
سبد خرید