شرط اول آن که مباح باشد

احکام نماز: مسئله 878

مسئله 878: نماز خواندن در مسافرخانه وحمام ومانند این‌ها که برای واردین آماده است اشکال ندارد و اگر وثوق پیدا نشود که صاحبش راضی است مشکل است، ولی در غیر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 879

مسئله 879: در زمین بسیار وسیعی که از ده دور و چراگاه حیوانات است اگر چه صاحبانش راضی نباشند نماز خواندن و نشستن و خوابیدن در آن اشکال ندارد و

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 866

#مکان نمازگزار چند شرط دارد: مسئله 866: کسی که در ملک غصبی نماز می‌خواند، اگر چه روی فرش و تخت و مانند این‌ها باشد، نمازش باطل است ولی نماز خواندن

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 867

مسئله 867: نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است، بدون اجازه کسی که منفعت ملک، مال او می‌باشد باطل است، مثلاً در خانه اجاره‌ای اگر صاحب خانه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 868

مسئله 868: کسی که در مسجد نشسته، اگر دیگری جای او را غصب کند و در آن‌جا نماز بخواند بنابر احتیاط واجب باید دوباره نمازش را در محل دیگری بخواند.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 869

مسئله 869: اگر انسان در جایی که نمی‌داند غصبی است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، یا در جایی که غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 871

مسئله 871: کسی که ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه حیوان سواری یا زین آن غصبی باشد نماز او باطل است و همچنین است اگر بخواهد سواره نماز

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 874

مسئله 874: اگر صاحب ملک به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند که قلباً راضی نیست، نماز خواندن در ملک او باطل است. اگر اجازه ندهد و انسان

ادامه مطلب »