شرط اول آن که مباح باشد

احکام نماز: مسئله ۸۷۸

مسئله ۸۷۸: نماز خواندن در مسافرخانه وحمام ومانند این‌ها که برای واردین آماده است اشکال ندارد و اگر وثوق پیدا نشود که صاحبش راضی است مشکل است، ولی در غیر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۷۱

مسئله ۸۷۱: کسی که ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه حیوان سواری یا زین آن غصبی باشد نماز او باطل است و همچنین است اگر بخواهد سواره نماز

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۷۴

مسئله ۸۷۴: اگر صاحب ملک به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند که قلباً راضی نیست، نماز خواندن در ملک او باطل است. اگر اجازه ندهد و انسان

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۶۶

#مکان نمازگزار چند شرط دارد: مسئله ۸۶۶: کسی که در ملک غصبی نماز می‌خواند، اگر چه روی فرش و تخت و مانند این‌ها باشد، نمازش باطل است ولی نماز خواندن

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۶۷

مسئله ۸۶۷: نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است، بدون اجازه کسی که منفعت ملک، مال او می‌باشد باطل است، مثلاً در خانه اجاره‌ای اگر صاحب خانه

ادامه مطلب »
Shopping Cart