شکیّات

احکام نماز: مسئله 1212

مسئله 1212: کسی که نشسته نماز می‌خواند، اگر شکی کند که باید برای آن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند احتیاط آن است، که دو رکعت

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1213

مسئله 1213: کسی که ایستاده نماز می‌خواند، اگر موقع خواندن نماز احتیاط از ایستادن عاجز شود، باید مثل کسی که نماز را نشسته می‌خواند و حکم آن در مسأله پیش

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1202

مسئله 1202: وقتی یکی از شک‌های صحیح برای انسان پیش آید، چنان‌که گفته شد، باید فوراً فکر کند ولی اگر چیزهایی که به واسطه آنها ممکن است یقین یا گمان

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1204

مسئله 1204: کسی که نمی‌داند گمانش به یک طرف بیشتر است یا هر دو طرف در نظر او مساوی است، باید احتیاط کند ودر هر مورد احتیاط، به‌طور مخصوصی است

ادامه مطلب »
سبد خرید