قیام (ایستادن)

احکام نماز: مسئله ۹۷۴

مسئله ۹۷۴: کسی که نشسته نماز می‌خواند، اگر در بین نماز بتواند بایستد، باید مقداری را که می‌تواند، ایستاده بخواند؛ ولی تا بدنش آرام نگرفته، باید چیزی نخواند.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۷۵

مسئله ۹۷۵: کسی که می‌تواند بایستد اگر بترسد که به واسطه ایستادن مریض شود یا ضرری به او برسد، می‌تواند نشسته نماز بخواند و اگر از نشستن هم بترسد، می‌تواند

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۷۷

مسئله ۹۷۷: مستحب است در حال ایستادن، بدن را راست نگه‌دارد، شانه‌ها را پایین بیندازد، دست‌ها را روی ران‌ها بگذارد، انگشت‌ها را به هم بچسباند، جای سجده را نگاه کند،

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۷۱

مسئله ۹۷۱: تا انسان می‌تواند بنشیند نباید خوابیده نماز بخواند و اگر نتواند راست بنشیند، باید هر طور که می‌تواند بنشیند واگر به هیچ قسم نمی‌تواند بنشیند، باید به‌طوری که

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۷۲

مسئله ۹۷۲: کسی که نشسته نماز می‌خواند، اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بایستد، و رکوع را ایستاده به جا آورد، باید بایستد و از حال ایستاده به

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۷۳

مسئله ۹۷۳: کسی که خوابیده نماز می‌خواند، اگر در بین نماز بتواند بنشیند، باید مقداری را که می‌تواند، نشسته بخواند. و نیز اگر می‌تواند بایستد، باید مقداری را که می‌تواند،

ادامه مطلب »
سبد خرید