قیام (ایستادن)

احکام نماز: مسئله ۹۷۷

مسئله ۹۷۷: مستحب است در حال ایستادن، بدن را راست نگه‌دارد، شانه‌ها را پایین بیندازد، دست‌ها را روی ران‌ها بگذارد، انگشت‌ها را به هم بچسباند، جای سجده را نگاه کند،

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۷۴

مسئله ۹۷۴: کسی که نشسته نماز می‌خواند، اگر در بین نماز بتواند بایستد، باید مقداری را که می‌تواند، ایستاده بخواند؛ ولی تا بدنش آرام نگرفته، باید چیزی نخواند.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۷۵

مسئله ۹۷۵: کسی که می‌تواند بایستد اگر بترسد که به واسطه ایستادن مریض شود یا ضرری به او برسد، می‌تواند نشسته نماز بخواند و اگر از نشستن هم بترسد، می‌تواند

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۶۵

مسئله ۹۶۵: موقعی که انسان در نماز می‌خواهد کمی جلو یا عقب رود، یا کمی بدن را به‌طرف راست یا چپ حرکت دهد، باید چیزی نگوید؛ ولی «بِحَوْلِ اللّه‌ِ وَ

ادامه مطلب »
سبد خرید