قیام (ایستادن)

احکام نماز: مسئله 974

مسئله 974: کسی که نشسته نماز می‌خواند، اگر در بین نماز بتواند بایستد، باید مقداری را که می‌تواند، ایستاده بخواند؛ ولی تا بدنش آرام نگرفته، باید چیزی نخواند.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 975

مسئله 975: کسی که می‌تواند بایستد اگر بترسد که به واسطه ایستادن مریض شود یا ضرری به او برسد، می‌تواند نشسته نماز بخواند و اگر از نشستن هم بترسد، می‌تواند

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 977

مسئله 977: مستحب است در حال ایستادن، بدن را راست نگه‌دارد، شانه‌ها را پایین بیندازد، دست‌ها را روی ران‌ها بگذارد، انگشت‌ها را به هم بچسباند، جای سجده را نگاه کند،

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 969

مسئله 969: اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود، باید بنشیند و اگر از نشستن هم عاجز شود باید بخوابد ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی نخواند.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 970

مسئله 970: تا انسان می‌تواند ایستاده نماز بخواند، نباید بنشیند مثلاً کسی که در موقع ایستادن، بدنش حرکت می‌کند یا مجبور است به چیزی تکیه دهد، یا بدنش را کج

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 971

مسئله 971: تا انسان می‌تواند بنشیند نباید خوابیده نماز بخواند و اگر نتواند راست بنشیند، باید هر طور که می‌تواند بنشیند واگر به هیچ قسم نمی‌تواند بنشیند، باید به‌طوری که

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 972

مسئله 972: کسی که نشسته نماز می‌خواند، اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بایستد، و رکوع را ایستاده به جا آورد، باید بایستد و از حال ایستاده به

ادامه مطلب »