مبطلات نماز

احکام نماز: مسئله ۱۱۵۴

#دهم: از مبطلات نماز، خوردن و آشامیدن است، اگر در نماز طوری بخورد یا بیاشامد که نگویند نماز می‌خواند. مسئله ۱۱۵۴: احتیاط واجب آن است که در نماز هیچ چیز

ادامه مطلب »