مبطلات نماز

احکام نماز: مسئله 1164

مسئله 1164: اگر پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود، یادش بیاید که اذان یا اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است برای گفتن

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1154

#دهم: از مبطلات نماز، خوردن و آشامیدن است، اگر در نماز طوری بخورد یا بیاشامد که نگویند نماز می‌خواند. مسئله 1154: احتیاط واجب آن است که در نماز هیچ چیز

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1158

مسئله 1158: موقعی که انسان خوابش می آید و نیز موقع خودداری کردن از بول و غائط، مکروه است نماز بخواند. همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1160

مسئله 1160: اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب می‌باشد، بدون شکستن نماز ممکن نباشد، باید نماز

ادامه مطلب »
سبد خرید