مبطلات نماز

احکام نماز: مسئله 1164

مسئله 1164: اگر پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود، یادش بیاید که اذان یا اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است برای گفتن

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1150

مسئله 1150: در غیر نماز، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگوید. مثلاً اگر کسی گفت: «سلامٌ عَلَیْکُمْ» در جواب بگوید «سلامٌ عَلَیْکمْ وَ رَحْمَةُ اللّه‌».

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1158

مسئله 1158: موقعی که انسان خوابش می آید و نیز موقع خودداری کردن از بول و غائط، مکروه است نماز بخواند. همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد

ادامه مطلب »