مسائل متفرقه حیض

احکام طهارت: مسئله 500

مسئله 500: مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیه دارد، اگر خونی ببینند که نشانه‌های حیض را داشته باشد، یا یقین کنند که سه روز طول می‌کشد،

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 503

مسئله 503: زنی که معمولاً ماهی یک مرتبه خون می‌بیند، اگر در یک ماه دو مرتبه خون ببیند، و آن خون نشانه‌های حیض را داشته باشد، چنانچه روزهایی که در

ادامه مطلب »