مسائل متفرقه زکات فطره

احکام زکاة: مسئله 2106

مسئله 2106: کسی که نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می‌تواند دادن فطره را تا ظهر

ادامه مطلب »

احکام زکاة: مسئله 2110

مسئله 2110: اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد.

ادامه مطلب »

احکام زکاة: مسئله 2111

مسئله 2111: اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد واگر

ادامه مطلب »